bok2002-forside
OLE GUNNAR AUSTVIK
Med bidrag fra
Erling Vårdal og Ivar Bredesen
v
INTERNASJONAL HANDEL OG 
ØKONOMISK INTEGRASJON

Gyldendal Akademisk  ISBN  82-00-22552-6.   1. utgave 2002. 396 sider.  2. opplag: 2004 - 3 opplag: 2007 - Siste og 4.opplag: 2011. 

BOKEN SELGES IKKE LENGER.

Se "Europeisk integrasjon. Økonomi og politikk" (2018/2020)


Referanse:
Austvik, Ole Gunnar, 2002: Internasjonal handel og okonomisk integrasjon. Oslo: Gyldendal akademisk. y

bok2002-bakside
"Internasjonal handel og økonomisk integrasjon" drøfter viktige temaer i internasjonal økonomi - og muligheter og utfordringer for Norges lille og åpne økonomi i denne. Boka diskuterer utviklingen i internasjonale handel de siste 200 år, eldre og nyere teorier for internasjonal handel, effekter av ulike typer handelspolitiske virkemidler og valutamarkedenes funksjonsmåte og samvirkning med realøkonomien. Den analyserer handelens aggregerte og omfordelingsmessige velferdsvirkninger innen og mellom land og hvordan internasjonale og nasjonale politiske handlinger kan påvirke disse. Den drøfter roller organisasjoner som blant annet Verdens handelsorganisasjon (WTO) og Det internasjonale pengefondet (IMF) har for internasjonalt økonomisk samkvem. Utviklingslandenes ulike situasjoner diskuteres. Boka fokuserer spesielt på Den europeiske unionen (EU) som viktig aktør i de europeiske økonomiske og politiske integrasjonsprosessene. Herunder drøftes Norges avtale i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). 

INNHOLDSFORTEGNELSE 
Detaljert innholdsfortegnelse

 
                    DEL I: BETYDNINGEN AV INTERNASJONAL HANDEL...      13
1.   INNLEDNING
2.   HISTORISKE HOVEDTREKK.
3.   NORSK UTENRIKSØKONOMI

DEL II: INTERNASJONAL HANDELSTEORI...................       65

4.   HANDEL OG KOMPARATIVE FORTRINN. KLASSIKERNE.
5.   STANDARD HANDELSTEORI. NYKLASSIKERNE.
6.   HANDEL OG RESSURSER. HECKSCHER-OHLIN TEORIEN
7.   STORDRIFTSFORDELER OG UFULLKOMMEN KONKURRANSE

DEL III; INTERNASJONAL HANDELSPOLITIKK............    141

8.   HVOR ÅPEN BØR EN ØKONOMI VÆRE?
9.   HANDELSPOLITISKE VIRKEMIDLER
10. HANDELSPOLITISKE FORHANDLINGER
11. UTVIKLINGSLANDENES PROBLEMER

DEL IV; VALUTAKURSER OG VALUTAMARKEDER........     235

12.  DET INTERNASJONALE VALUTAMARKEDET
13.  VALUTATEORI
14.  VALUTAPOLITIKK

DEL V; EUROPEISK ØKONOMISK INTEGRASJON..........     303

15.  HVA ER ØKONOMISK INTEGRASJON?
16.  DEN EUROPEISKE UNIONEN
17.  EUs INDRE MARKED

LITTERATUR...........................................................................     381
STIKKORDREGISTER...........................................................     388