kronikk Dagens Næringsliv 4.10.1990
 

Ole Gunnar Austvik, NUPI:

De strategiske oljelagrene i bruk

For første gang ser det nå ut til at de strategiske oljelagrene (SPR) vil bli tatt i bruk for å dempe prisveksten på olje. Disse reservene ble etablert i forlengelsen av den f¢rste oljekrisen i 1973/74. Noen vesentlig oppbygningen av dem fant imidlertid ikke sted f¢r under og etter det andre prissjokket i 1979/81. Prisoppgangen i dag er således den f¢rste situasjon vi står overfor i  oljemarkedet der reservene overhodet kan bli brukt.


Remark: You are welcome to download, print and use this full-text document and the links attached to it. Proper reference to author, title and publisher must be made when you use the material in your own writings, in private, in your organization, in public or otherwise. However, the document cannot, partially or fully, be used for commercial purposes, without a written permit.

Nettoeffekten av boikotten av irakisk og kuwaitisk olje og produksjons¢kningen i Saudi-Arabia og andre land kan forventes å utgj¢re i st¢rrelsesorden 2 millioner fat. pr dag i 4.kvartal. Bortfallet av olje synes å være hovedårsaken til den pris¢kningen vi har sett i den senere tid. Dertil kommer stor nerv¢sitet i markedet p.g.a. usikkerhet hvorvidt det kommer til krig i Gulfen. Krisen i oljemarkedet er således forl¢pig "konstruert" og potensielt kortvarig. Den dagen boikotten (eventuelt) blir opphevet eller omgått, eller krigstrusselen avtar, må prisene antas å ville rase ned.

Kommer det imidlertid til krigshandlinger, vil produksjonsinstallasjoner kunne bli ¢delagt. Bortfallet av olje vil n¢dvendigvis da bli mer langvarig, selv om beslutninger og hendelser senere skulle dra i retning av redusert oljeettersp¢rsel. Det vil da fysisk være umulig å ¢ke produksjonen på kort (og mellomlang) sikt. I en slik situasjon vil det ikke n¢dvendigvis være nok med salg av SPR for å dempe toppsjokkene; da kan også forbruksreduserende krisetiltak bli vurdert innf¢rt.

De strategiske reservene er et virkemiddel for å dempe kortsiktige prisendringer. Holder prisene seg h¢ye over tid, er ikke salg av SPR egnet som virkemiddel. Lagrene er tross alt av begrenset st¢rrelse.

I dag utgj¢r lagrene 600 millioner fat for USAs del og kanskje halvparten av dette for Vest-Europa og Japan samlet. Dersom hele bortfallet av irakisk og kuwaitisk olje skulle dekkes fra lagrene, ville de således holde et halvt års tid. Legger en til produksjons¢kningen i andre land, dekker lagrene kanskje ett års bortfall. Lagrene synes altså tilstrekkelige for å dempe de helt ekstreme prisvirkningene i vinter som f¢lge av boikott og krigsforventninger, men ikke til fullstendig å eliminere den stigende trenden i prisene.

Hovedsaklig er det to typer lagerhold for olje; SPR og de private lagre. I USA dekker de strategiske lagrene i overkant av 30 dagers forbruk, mens de private dekker vel 60 dagers forbruk. De to lagertypene er vesentlig forskjellige. Private lagre kan ikke brukes i en krisesituasjon av nasjonale regjeringer. Disse er eid av selskapene og er n¢dvendige blant annet for å jevne ut tidsforskjeller mellom kj¢p og salg av olje. Men det er en (mindre) del av det private lagerhold som spekulativt fastsettes ut fra
endringer oljeprisen. Under en prisoppgang tenderer denne type lagerhold til å ¢ke. Oljen kj¢pes i dag til en lavere pris enn den som er forventet om noen måneder. Ved å sende SPR ut på markedet reduseres prisveksten og dermed også den spekulative private oljeetterp¢rselen.

Ved bruk av de strategiske oljelagrene er det viktig at Det internasjonale energibyrå (IEA) kommer inn med en kooordinerende funksjon, slik at alle medlemsland trekker i samme retning. Dersom de ikke gj¢r det, og USA selger av sine lagre alene, kan andre land samtidig bygge opp sine lagre for å sikre seg mot enda mer ekstreme situasjoner i fremtiden. I så fall vil effekten i markedet av SPR-salg kunne bli sterkt forringet.

Om SPR sendes på markedet ved priser over 40 $/fat, kan ikke det sies å være uventet. SPR er primært et virkemiddel som, fra konsumentlands synspunkt, b¢r brukes i en situasjon som oljemarkedet synes å gå inn i mot vinteren. Blir det krig og produksjonsinstallasjoner ¢delagt, vil imidlertid ikke SPR være noe vesentlig bidrag til å hindre at prisene legger seg på et nytt og muligens meget h¢yt nivå. SPR kan kun ta "topper" i prisutviklingen.

Situasjonen gjenspeiler en sårbarhet som, blant vestlige land, spesielt USA står overfor ved varige prissjokk på olje. Med en ¢konomi som er mer oljeforbrukende enn Vest-Europas og Japans, vil et varig prissjokk få relativt st¢rre negative virkninger på amerikansk ¢konomi i form av ¢kt handelsunderskudd, inflasjon, arbeidsl¢shet og mulig ¢konomisk stagnasjon. Skulle USA nå (i ettertid) innf¢re skatter og avgifter på bruk av petroleumsprodukter, vil det ikke hjelpe dem vesentlig i en krise. På sikt reduseres imidlertid da forbruket og avhengighetsproblematikken kan få et mindre akutt preg senere.